Hier vindt u de onlangs nieuw ontwikkelde items binnen de DUNCAN software. Wilt u uw software updaten? Kies dan in DUNCAN voor de menu optie 'Help, DUNCAN berichtencentrum' of klik hier.

LET OP: om gebruik te kunnen maken van nieuwe functionaliteit met een * binnen DUNCAN, dient u met het nieuwe DNC formaat te werken.

ALGEMENE ITEMS
(Spring direct naar nieuwe items voor het bestekkenprogramma)
(Spring direct naar nieuwe items voor het calculatie- of meerjarenprogramma)

Algemene aanpassingen tbv Windows 10 (V6.03)
Een aantal algemene zaken zijn 'onderhuids' aangepast om gebruik onder Windows 10 te optimaliseren.

Helpsysteem vernieuwd (V5.03)
De voormalige HLP Windows programmahelp is vervangen door online HTML help. Daarmee kunnen Windows 7, 8 en 10 gebruikers de help weer raadplegen zonder verdere MS-patches te hoeven installeren.

Nieuw voor netwerkversie: onbeperkt aantal view-gebruikers (V4.12)*
In DunNet (het hulpprogramma om gebruikers te definieren bij de netwerkversie van DUNCAN software) is een nieuwe optie 'Alleen lezen' gemaakt waarmee een speciale view-gebruiker wordt gedefinieerd die onbeperkt door meerdere personen tegelijk kan worden gehanteerd om een bestek of begroting te lezen. Indien aangemeld als viewer, dan is de functionaliteit in DUNCAN beperkt tot 'Alleen lezen'. Veel menu opties zijn dan niet aanwezig.

Referentie zoekmachine toegevoegd aan rechtermuisknopmenu (V4.12)
De referentie zoekmachine (eerder 'project zoekmachine') waarmee vooral wordt gezocht in referentie bestanden kan nu worden opgeroepen vanuit het rechtermuisknopmenu, waarbij het woord of de selectie van woorden als zoekargument wordt meegenomen.

Nieuwe keuzelijst op knoppenbalk tbv oproepen referenties (V4.12)
Naast de 8 knoppen waarmee een referentie (of zoek)bestand kan worden geopend is er nu ook een keuzelijst op de knoppenbalk te plaatsen, waarmee de referentiebestanden eenvoudig en duidelijk zijn te benaderen.

Nieuwe layout van knoppen, keuzelijsten etc. (V4.11)
De layout van knoppen, keuzelijsten, selectievakjes, tabbladen etc. is vernieuwd naar de Windows style van dit moment. Wanneer uw Windowsversie hiervoor staat ingesteld, dan ziet u knoppen vergelijkbaar met MS Office.

'Opslaan en verzenden' (V3.15)*
Bij een geopend bestand is vanuit het menu 'Bestand' de optie 'Opslaan en verzenden' toegevoegd. Bij het kiezen van deze actie wordt na het opslaan een nieuwe mail gegenereerd met als bijlage het geopende DNC projectbestand.

Invoegen van snelteksten (V3.15)
Er kunnen zgn. snelteksten worden gedefinieerd in DUNCAN, waardoor tijdens het typen fragmenten automatisch worden vervangen. Een voorbeeld is de sneltekst 'dwz' die kan worden vervangen door 'dat wil zeggen'. Snelteksten definieert u zelf via menu opie 'Instellingen, Gebruiker, Snelteksten'.

Direct zoeken vanuit DUNCAN in Google (V3.15)
In het rechter muisknop menu, geopend vanuit de omschrijvingskolom, vindt u de actie 'Zoeken op Google'. Er wordt gezocht op het woord waarop de cursor is geplaatst of op een combinatie van woorden door een selectie.

Referentie zoekmachine (V3.14)*
Het gebruik van referentiebestanden (moederbestand, projectbegrotingen) in DUNCAN software wordt door veel gebruikers toegepast en gewaardeerd. Soms neemt het zoeken naar een specifiek onderdeel nu nog wel wat tijd in beslag; in welk gekoppeld referentiebestand vindt u wat terug? Er is nu nieuwe functionaliteit beschikbaar om uitgebreid en snel te kunnen zoeken in het geopende project én in de gekoppelde referentiebestanden: de project zoekmachine, te openen via menu 'Zoeken, Project zoekmachine'.
Het zoeken naar tekst in de omschrijvingskolom is mogelijk, maar u kunt ook zoeken in andere kolommen naar waarden die gelijk, groter of kleiner zijn dan opgegeven.
Later wordt het ook mogelijk om op de gevonden regels binnen een geopende calculatie een actie uit te voeren, bijv. een update d.m.v. factor of het afcoderen van regels.

Probleem met registertabel opgelost (V3.12)
Wanneer in het projectregister (menu 'Onderdeel, Register') meer dan 15 items waren opgenomen, ontstond een probleem met de getoonde informatie en het kunnen openen van verslagen. Dit is opgelost.

Restore actie voor DNC gebruikers terug op menu (V3.11)*
Gebruikt u het nieuwe DNC formaat van de DUNCAN programmatuur en heeft u nog backupbestanden staan in het KLN-formaat? Via de menu optie 'Systeem, Bestand, Restore' kunt u ze terugzetten naar een projectbestand, nu dan in DNC.

DUNCAN berichtencentrum (V3.10)
Het DUNCAN berichtencentrum is ontwikkeld om met gebruikers van de software op een directe manier te kunnen communiceren over updates en andere gebruikersgerelateerde onderwerpen.

Feedback systeem (V3.10)
Het feedbacksysteem vindt u terug in het help-menu en op de verschillende dialogen van functies die u gebruikt in het programma. Met één klik opent u een formulier op de DUNCAN site, waarmee u feedback kunt geven op specifieke functionaliteit.

Projectregister (V3.10)
In het register (te openen via menu 'Onderdeel, Register') zijn verschillende handelingen (afdrukken, opslaan als, factor update, controle versie/systematiek etc.) terug te lezen. Wanneer er een (fout)verslag is gegenereerd, dan vindt u dat hier ook terug. Het aflopen van zo’n foutverslag is nu vereenvoudigd: Vanuit een zwevend venster klikt u direct naar de betreffende regel toe om te verbeteren.

Bestandslocatie projectbestanden (V3.10)
In de historische lijst van bestanden onder het menu 'Bestand' wordt nu (soms gedeeltelijk) het pad getoond waar een projectbestand is opgeslagen. Via menu 'Onderdeel, Hoofdgegevens' is tevens de locatie zichtbaar van het geopende bestand. Tenslotte kan de bestandslocatie ook als veld worden ingevoegd (op beeldscherm en afdruk, kop- voetteksten).

ITEMS SPECIFIEK VOOR HET BESTEKKENPROGRAMMA

Ondersteuning STABU2 OSF supplement (V6.04)
Vanuit Stichting STABU is een supplement uitgegeven op STABU catalogus 2017-1, genaamd 'Additionele uitgave 2018-1' (zie ook https://www.stabu.org/uitbrengen-additionele-uitgave-2018-1/). Ondersteuning hiervoor is beschikbaar. De update V6.04 bevat naast een programma update ook de benodigde STABU data 2018-1. Na installatie zijn de nieuwe specificaties direct te gebruiken vanuit de STABU catalogus.
De menu optie 'Zoeken, STABU Online' is in deze versie verwijderd, omdat de eerder aangeboden STABU2 webservice niet meer bestaat.

Nieuwe functie 'Exporteren notities' (V6.02)
Het systeem voor het redigeren van een bestek is uitgebreid met de mogelijkheid om notities te exporteren. Hierdoor kan er zowel (bij voorkeur) vanuit de DUNCAN viewer worden geredigeerd als vanuit een papieren/PDF variant. De export voorziet in een eenvoudige tekstvariant, maar kan ook een XML met filtermogelijkheden genereren (o.a. te openen in Excel). De functie is te vinden in het menu 'Bestand, Exporteren'.

Nieuwe functie 'Verzamel en bewerk' (V6.02)
Vanuit het menu 'Bewerken, Speciaal' kan de functie 'Verzamel en bewerk' worden aangeroepen. Hiermee kan een zoekactie worden gestart vanuit een geselecteerde kolom, waarna op de gevonden items een actie kan worden uitgevoerd. De acties zijn nu nog beperkt tot 'Schrappen' en 'Checklist', maar kunnen op aanvraag verder worden uitgebreid.

Nieuwe STABU Catalogus Online viewer (V5.03)
STABU levert de STABU Catalogus nu ook online als webservice. Hiervoor is een nieuwe viewer ontwikkeld, die op den duur (eind 2013) de huidige off-line catalogus geheel vervangt. Voorlopig kunnen beide systemen naast elkaar worden gebruikt.
De STABU Catalogus Online is te openen via menu 'Zoeken, Stabu catalogus online' of de bijbehorende knop.

Openen STABU catalogus met dubbelklikken (V4.11)
Er is een gebruikersoptie toegevoegd (menu 'Instellingen, Gebruiker, Algemeen' tabblad 'Bestek') om de STABU catalogus te openen door te dubbelklikken op de titeltekst binnen het besteksonderdeel. Dubbelklikken op de code behoudt de bestaande functionaliteit, nl. het open- en dichtklappen van het bestek.

Vergelijken van bestekken op basis van SUF (V3.16)*
Heeft u een (deel van een) bestek als basis aangereikt aan een extern bureau, ontvangt u een compleet projectbestek terug en wilt u beide exemplaren met elkaar vergelijken? Hiervoor is nu functionaliteit in het bestekkenprogramma via het menu 'Bewerken, Controleren, Vergelijken'.

Invoegen opsomming (V3.15)
Opsommingen (- Tekst ...) zijn populair in een STABU bestek. Ook vanuit de STABU catalogus worden teksten aangeleverd in een opsommings opmaak. Vanuit het menu 'Invoegen, Opsomming' of met de bijbehorende knop kan nu een opsomming worden gestart, die bestaat uit een streepje, spatie en inspring. Bij het invoegen van een ENTER wordt automatisch een tweede opsomming gestart.

Direct zoeken in STABU bestekservices (V3.15)*
Naast het zoeken met Google (zie hierboven bij 'Algemene items') kan in het bestek ook worden gezocht op de site van de STABU bestekservices. In het rechter muisknop menu, geopend vanuit de omschrijvingskolom, vindt u de actie 'Zoeken op besteksrevices'. Er wordt gezocht op het woord waarop de cursor is geplaatst of op een combinatie van woorden door een selectie.

Complete ondersteuning gebruik DUNCAN viewer (V3.13)*
Vanaf deze versie is het mogelijk om notities in te voegen in het bestek, zgn. DNV viewerbestanden te genereren en notities uit een DNV bestand te importeren. Kijk ook op www.stabubestek.nl voor meer informatie.

Detectie versieverschil STABU catalogus bij openen bestek (V3.11)
Vanaf V3.11 wordt in de hoofdgegevens (op te vragen via het menu 'Onderdeel') van een (nieuw) projectbestek weggeschreven welke STABU catalogus er actief is. Wanneer een nieuwe STABU catalogus wordt geinstalleerd, dan verschijnt daarna bij het openen van een projectbestek een melding daarover en de suggestie om een versiecontrole uit te voeren.

Rechter muisknop menu uitgebreid/aangepast (V3.10)
De actie 'Kopieren code' uit de dialoog 'Bewerken code' (F5) is nu direct beschikbaar onder het rechter muisknop menu, waardoor sneller een kopie kan worden gemaakt van bijv. een korttekst.
Tevens is voor het vrijmaken van een specificatietekst (indien mogelijk) de term 'Relatiecode' vervangen door 'Vrijmaken...' en is de opvolgende actie verbeterd (waarschuwing & vooraf gedefinieerde 99-relatiecode).
Het rechter muisknop menu in de STABU catalogus wordt nu opgebouwd afhankelijk van het niveau waar de cursor staat (onderscheid tussen titels & rubrieken). Tevens wordt bij het aanvinken van een specificatie de cursor (met focusregel) verplaatst naar die regel, waardoor het navigeren sneller verloopt.

ITEMS SPECIFIEK VOOR HET BEGROTINGS/MEERJARENPROGRAMMA

Titelbestanden NEN2699 / EcoQuaestor en NEN2767 beschikbaar (V6.02)
Voor het gebruik van bovenstaande methodieken zijn titel- en structuurbestanden beschikbaar. Raadpleeg de helpdesk voor meer informatie.

Kostenbestanden Casadata in te lezen in begroting (V5.03)
Casadata is leverancier van kostenbestanden, die via Casadatalink kunnen worden ingelezen in DUNCAN calculatiesoftware. Wilt u gebruik maken van de koppeling, neemt u dan contact op met de DUNCAN helpdesk.

Titelbestanden (F2) in nieuw, zwevend venster (V4.12)
Het oproepen en invoegen van titels is vernieuwd. De titels verschijnen nu in een zwevend venster, dat na het invoegen van een titel gewoon open kan blijven staan.

Laag BTW tarief over arbeid in de begroting (V4.11)
Per 1 oktober 2010 start de 6% BTW regeling voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen. Ondanks het tijdelijke karakter van deze maatregel en de al aanwezige functionaliteit voor het aanbrengen van 6% BTW labels in de begroting, hebben wij gemeend om het programma toch uit te breiden met een speciale optie voor deze regeling. Hiermee kunt u alle gehanteerde uurlonen in een begroting in één slag laten rekenen met het BTW laagtarief. Lees hier meer

Ondersteuning IP autorisatie CalcView Online (V3.15)
Wanneer u wordt ingelogd op de pagina's van ReedBusiness via IP autorisatie dan kan in CalcView Online onder 'Instellingen' dit als optie worden ingesteld.

Tonen van negatieve hoeveelheden/normen (V3.14)
Het tonen van negatieve hoeveelheden en/of normen kan als gebruikersinstelling worden geactiveerd. Ook de gewenste kleur (voorgrond/achtergrond) kan worden ingesteld bij de gebruiker. Daarnaast is de controle van systematiek uitgebreid waardoor negatieve regels kunnen worden gerapporteerd.

Bijzoeken titels bij overnemen uit zoekbestand subcalculaties (V3.12)
Wanneer in een begroting met subcalculaties wordt overgenomen uit een zoekbestand (met subcalculaties), dan worden de titels voortaan bijgezocht uit het zoekbestand zelf i.p.v. uit een gekoppeld titelbestand.